परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत च्या सूचना

 गट क कर्मचारी यांच्यासाठी परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत

संचालनालयात परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी खालील माहिती तीन प्रतीत सादर करावी.
Post a Comment

0 Comments